Tethering a Sony NEX-5T

Discussion in 'Sony' started by Kobayagi, Apr 16, 2014.

  1. Kobayagi

    Kobayagi New Member

    8
    Nov 1, 2013
    Nvm, solved it.